Online Schoenen Bij nl Semler Topshoe qSVpzMU
Guess En TassenBradyn BackpackHerman Kleding Schoenen ONv8n0wm CONFERENTIE-CRISIS. Y WOLLEN DEKENS SI00MEN L. C. W.Naessens Dr. MELCHIOR Zooals de Dokter Ligstoelen Klompen Centrale NETTE WERKSTER pS> Zóó gezellig H.H. Bouwers BEKWAME, AANKOMENDE en LEERLING LINGERIE-NAAISTERS GEVRAAGD. PRIMA VERTEGENWOORDIGSTERS, GEMEUB. ZIT- en SLAAPKAMER GOED ONDERHOUDEN HUIZEN tol/auudie l t Hmh MUZIEK Mantelmagazijn M. B. Elze AMSTELSTAD 1 of 2 Huizen Gebruikte Studieboeken Kampeeren Klompen Centrale Hoe hooger U stijgt, des te dieper U valt met een slechte huistrap. De Klompen-Centrale heeft ze beter WOENSDAG 5 JULI 1933 HAARLEM'S DAGBLAD 11 Arnerika's „paedagogisch" manifest en het antwoord der Goudlanden. (Van onzen Londenschen correspondent). Londen, 3 Juli. Op den eersten dag van de nieuwe week was alle belangrijke arbeid van de Economi sche en Monetaire Wereld-Conferentie ge heel stopgezet, omdat er niets kon worden ondernomen midden in de munt-crisis, die nog met onverminderde kracht voortwoedde. Er was een bijeenkomst belegd van de sub commissie van de Financieele Commissie, welke de behandeling van permanente fi nancieele maatregelen op haar agenda had. Maar de voorzitter vond het maar beter de zitting voor onbepaalden tijd te verdagen, aangezien permanentie in monetaire zaken op het oogenblik althans bij Amerika zoo slecht in tel was dat zelfs „tijdelijke stabili satie" in een officieel Amerikaansch docu ment, dat in den ochtend was uitgegeven, „een schoonschijnend waanbegrip'' was ge noemd. Dat document was door Cordell Huil bekend gemaakt. Het was aangeboden gewor den ter verdere verduidelijking van Presi dent Roosevelt's opvattingen over de stabi lisatiekwestie. Het was een verder antwoord op de aan Roosevelt aan het einde der vorige week voorgelegde gemeenschappelijke ver klaring van de goudlanden, Engeland en de Amerikaansche Delegatie. Die verklaring was een matige beginselverklaring geweest strek kende tot behoud van het waardepeil van munt op gouden standaard, tot net tegen gaan van speculaties in valuta en tot beves tiging van de zonder uitzondering op de Con ferentie beleden opvatting dat eventueel de gouden standaard weer de waardemeter zou worden voor geld op de internationale markt. Roosevelt had deze gemeenschappelijke ver klaring in den vorm, waarin ze was aange boden, verworpen. In het Geologisch Museum heerschte dus Maandagochtend de verwach ting dat de toegezegde nadere uiteenzetting van het Amerikaansch standpunt, welke Cordell Huil niet als hoofd der Amerikaan sche delegatie maar als Amerikaansch staats secretaris zou geven, in anderen vorm dan door de goudlanden in vereeniging met En geland en Moley in hun gemeenschappelijke verklaring was aanvaard, aan het standpunt der goudlanden tegemoet zou komen. Het kwam heel anders uit en de nieuwe Ameri kaansche verklaring veroorzaakte diepe ont steltenis en teleurstelling, niet alleen om den inhoud, welke stabilisatie in alle vormen ook den wijdsten en omzichtigst-en van de hand wees, maar ook om den toon, die op z'n zachtst uitgedrukt, wat te betweterig was. Roosevelt zeide in deze verklaring dat hij het als een ramp. neen als een wereldtrage die zou beschouwen indien de Conferentie zich van haar hoofddoel liet afbrengen door de voorstellen voor een zuiver kunstmatig en tijdelijk experiment dat de valuta van slechts eejijge landen betrof. Zulk optreden, vond Roosevelt, toont een merkwaardiggebrék aai® inzichtT in hetgeen" van be teekernis 'is en een verzuim de grootere doeleinden, waar voor de Conferentie was bijeengekomen, voor oogen te houden. Verder uitleggend waarom hij zich thans tegen stabilisatie verzet, be toogde Roosevelt dat de Vereenigde Staten een dollar zoekt te verkrijgen, die wanneer men een geslacht verder is dezelfde koop- en betaalkracht zal hebben, ook wat schulden betreft, als de dollar welken hij in de naaste toekomst hoopt te hebben. Het Amerikaan sche doel was de munt van alle naties blij vend te stabiliseeren. De vertegenwoordigers der goudlanden maakten er géén'géhéim van dat dit mani fest hen ten zeerste teleurstelde niet alleen omdat het" de voorstellen der goudlanden ge heel verwierp maar ook omdat het in een door de omstandigheden van Amerika geens zins gewettigden paedagogischen toon was vervallen. De vertegenwoordigers der goud landen belegden onmiddellijk een bespreking, waarin zij het na korte beraadslaging eens werden over den vorm en den inhoud van een tegen-verklaring, met de uitgifte waar van echter tot in den laten middag moest worden gewacht aangezien de Italiaansche minister van Financiën Jung naar Ierland was gevlogen om er het Italiaansch vlieg- eskader, dat aan-de kust van Londonderry gereed lag om naar IJsland te gaan, goede reis te gaan toewer.schen. Jung keerde eerst tegen vier uur in den middag naar Londen terug, waarna terstond de door de vertegen woordigers van België, Frankrijk, Holland, Italië, Polen en Zwitserland onderteekende verklaring van den volgenden inhoud werd uitgegeven: Overtuigend dat de handhaving van hun valuta noodzakelijk is voor het economisch en financieel herstel van de wereld, voor cre- dietherstel en voor de beveiliging van den in hun landen verkregen maatschappelijken vooruitgang, bevestigen de ondergeteekenden formeel hun wil de vrije werking van den gouden standaard in hun landen te hand haven op het huidige goudpeil en overeen komstig de bepalingen der bestaande mone taire wetten. Zij zullen hun centrale banken opdragen in nauwe aanraking met elkaar te blijven teneinde aan deze verklaring de grootst mogelijke doeltreffendheid te verlee- nen. Het behoeft verder niet geheim te worden gehouden dat bij de vertegenwoordigers der goudlanden de opvatting heerscht dat de jongste verklaring van Roosevelt geen grond slag laat voor verdere besprekingen. Indien, denkt men in deze kringen, de Conferentie uiteenvalt dan moet dat worden geweten aan de onverzoenlijke houding van Amerika en ten deele aan Engeland, dat in gebreke is ge bleven zijn houding duidelijk te verklaren, hetgeen de gevolgtrekking schijnt te wettigen dat ook Engeland van een inflatie-politiek, als door Roosevelt gevolgd, niet afkeerig is. Of de Conferentie uiteen zal gaan is een vraag, welke zal moeten worden beantwoord door hej; Bureau MacDonald stelt zich nog steeds op het standpunt, dat de Conferentie voort moet gaan. dat zooals hij het wat onrealistisch uitdrukt het werk van de Conferentie niet mag worden belemmerd. Maar intusschen wordt het werk van de Conferentie in de hoogst mogelijke mate be lemmerd en moet algemeen het geloof veld winnen dat er in dit stadium althans geen land met de Amerikanen te bezeilen is. Het blijft voor Engeland moeilijk om kleur te be kennen en hoewel het dat feitelijk al door de goedkeuring atan de gemeenschappelijke verklaring van het einde der vorige ^eek heeft gedaan, houdt dit land zich thans weer afzijdig omdat het in de eerste plaats zelf gebonden is aan een politiek van gema tigde inflatie en in de tweede plaats reke ning moet houden met de positie van althans een der Dominions nl. Canada, dat zijn mo netair lot ten naastenbij verbonden weet aan den dollar. Hoe Roosevelt op het oogenblik tijdelijke stabilisatie kan uitmaken voor „een schoon schijnend waanbegrip" terwijl hij nog geen twee maanden geleden in het vooruitzicht van de wereld-conferentie heeft verklaard dat de muntkwestie allerbelangrijkst was en voor alle andere kwesties geregeld moest wor den, is een raadsel of een bewijs van Ameri kaansche wispelturigheid. A. K. VAN R. De Curator in het faillissemen" van D. Vergunst, aannemer, wo nende te Lisise, brengt t v nis. dat'd.d. heden door hem Griffie van de Arrondissement^ liechtbank te Haarlem en var het Kantongerecht te Haarlem mermeer is gedeponeerd de eeni ge ui-.deollngsiijst in dat failiis sement, die aldaar gedurende i dasen voor de crediteuren koste loos ter Inzage 2al liggen. De curator: Mr. Dr. F. A. BIJVOET Aris voor MIngewands- en Stofwisselingsziekten Tot Maandag afwezig. Vrouwenarts Praktijk hervat N.V. Van Waveren'i Graanhandel gevestigd te Haarlem Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aniuloclhouclet-s op Donder dag -«» Juli 19SS des voormiddag* it uur. .ten kantore der Vennoot schap, KÖnnupark 5, Haarlem. Punten van behandeling; Jaarverslagover 1032 Balans ea Winst- en Verlies rekening over het boekjaar 1932. Aandeelhouders, die deze verga dering wenschen bij te wonen, en aan de stemmingen wenschen deel tc nenias. zijn gehouden hunne aandeclbewijzen ten kan tore der Vennootschap te depo- neeren. uiterlijk den 3den dnc vóór de vergadering. DE- PRESIDENT- COMMISSARIS Haarlem. 5 Juli 1933 SIMPLEX Transportrijwiel en Burgers H.- rijwiel, beide als nieuw, prijs 35.p. rijwiel. Solide gega randeerd. A. KOKLEMEIJER, Brcestr. 3. WAAROM KOOPT U en neemt alle risico zelf? VOOR 60 CENT PER WEEK verhuren wij doorloopend een modernen STOFZUIGER merk „PRIMO" ter waarde van 125.-. Reparaties en onderhoud GRATIS!!! DE STOFZUIGER CENTRALE H A G E M A N Ged. Oude Gracht 52.. TeL 12762 na het onderzoek zijn diagnose stelt, zoo stellen wij. geholpen door onze jarenlage ervaring vast. welk corset U voor Uw Ilchaams- lijn noodig hebt. Firma de Vrind Bus GROOTE HOUTSTRAAT 135 MUSCATEL f 0,85 per flesch ill 2S verschillende soortci Op 't Pleintje lioek Dr. Le.ulsstr. Tel. 11784 Zoo spoedig mogelijk gevraag Nette Dienstbode goed koken en v. g. g. x. Kt nlnglnneweg 43. Wordt gevraagd NET MEISJE voor d. en n.. geheel zelfstandig kunnende werken m kaken. Aan melden Ripperdapark 16. De WeMeF Zllverfabrioken N.V., Fiiiaal Haarlem, Gr. Hout str. 32. vragen oen Flink leermeisje uit beschaafde familie. Leeftijd niet ouder dan 17 jaar. Aanr ding 's morgens voor 12 u. DAGMEISJE gevr., voor direct, van S5 uur te Aerdenhout. Br. no. 7417 bur van djt blad. Terstond gevraagd Flinke Dienstbode r. d. en n. Aanm. Krulsstr. 30. TULPENPELSTERS evraagd. Aanmelden N.V. C. G. TUBERGEX's Bloembollen- en Zaadhandel, Koninginneweg Haarlem. Dili ct gevraagd: YVooiiscL. en Zaterdags. l. HAAN, Barteijorisstraut 39-11. 4® CO°\yeo- Gevraagd v. direct R.K. MEISJE v .d. en n. Kerstholt, Koningin neweg 105, Haarlem. *®^!o%c' et* ADVERTENTIES De Heer en Mevrouw WARJN AARS-HO I/TZAPFFEL geven piet -blijdschap kennis var de geboorte van hun Dochter maria gesiexa johanna geertrutda „Duinhof", Overveen 5 Juli 1333 pee van zijll de .tong en d. van Per linden die tevens hartelijk dank zeg gen. ook namens wederzijdsche fa milie. voor de blijken van be langstelling, bij hun huwelijk on dervonden. Haarlem, 5 Juli 1933 Heden werden wij we der diep getroffen door het overlijden van onze gelief de Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoe der Geziena Catharina v. Keulen Wea. van W. J. Kruijer in den ouderdom van 84 jaar. Uit aller naam: FAM. KRUIJER Haarlem, 4 Juli 1933 Genestetstraat 32 der betuig dezen - we dank. vele bewijzen van bij het overlijden lieven Zoon en Broe- i wij. uitsluitend langs onzen hartelijken Uit aller naam: Dr. G. A. BRANDS Kinderhuissingel 16 Haarlem Heden overleed na een langdurig lijden onze ge liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder. Mej. Jannetje van Ling Wed. van den Heer X. W. Vrolijk. Uit aller naam: KINDEREN EN KLEIXKINDCER E N A'damschevaart rood. De begrafenis zal plaat vinden Vrijdag 11.45 uur op de algemeene begraaf plaats i'ng. Kleverlaan. l persoon» f 1,- 2-persoons f 1,25 1 Tel. 10426 - 11971 - 14466 - 11046 Verkade s „Woxine glanst en strooit dof kleine, stil bron- theelicht in doozen dende lichtje onder den theepot, van 12 stuks 35 cent. Q0f vriendelijke vlammetje dot met riekt of walmt, nooit gevaarlijk is en- altijd gelijkmatig brandt, ten minste, wanneer men zorgt dat men de echte „Woxine" lichten van Verkade krijgt. Dat is gemakkelijk te controleeren, het merk Woxine" staat op iedere doos en Verkade is de eenige die „Waxme" mag moken. „WAXINE" theelichten VER KADE Gevr. v. direct ln stil gezin FLINKE DIENSTBODE v. g. g. v„ niet ben. 20 j., van S- uur, 6 p. w. Aanm. na 7 uu l'rinsetösekade 53. Net betronwb. KINDERMEISJE v. direct, noodhulp'of vast. gevr. Brieven onder no. 74 2 2 bur. van dit blad. GEVRAAGD en AANGEBODEN bekw, keuken-werkmeisjes, 2de, alleen en dagmeisjes, v. g. g. v. BOOGAARDS PLAATSING BU REAU, Jansstraat 56, tel. 14170. Bouwkundig, over vrijen tijd be schikkende, zag zich gaarne be last met ontwerpen en uitwerken van dlvense plannen. Bill, condi ties. Br. no. 114$ Wensing's Ad Bur. Tempeliersstraat 32. VAST WERK. Aanm,: VROOM DREESMANN, Spaaing 2. GEVRAAGD: vrij reis- en verblijfkosten, hooge provisie, geen verkoop. Aanbie- fi ing 7—S uur. Café ROYAL. Stauor.sp'.ci:-. JONO ECHTPAAR zoekt voor spoedig (str. water), met volledig pension, in omgeving Haarlem-Z. Brie- ven met prijsopg. ond. nr. 7421 Bureau van dit Blad. TE HUUR. Haarlem (Noord'. To bovr,: Opzichter GROENENDIJK, Overtonstraat 26. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HAARLEM verleenden aan de STATIONNEERENDE TAXI-ONDERNEMERS I liet recht om met ingang van 6 Jl'LI 1933 het z.g. SNELTAX-TARIEF" in te voeren. [Standplaats: STATIONSPLEIN, Telef. 16235. I Thans kan het publiek dus wederom gebruik maken van de comfortabele 6-pers. wagens, maar tegen het minieme tarief van 10 ct. per persoon. Zoowel de wagens als de I chauffeurs staan onder toezicht van de Politie, waardoor de veiligheid van het publiek wordt gewaarborgd, terwijl het publiek is verzekerd tegen ongelukken. is de beste tijd om ons Uwe matrassen geheel in orde te laten brengen. Uitsluitend vakkundige bewerking, tegen lage prijzen MATRASSEN FABRIEK BARTEIJORISSTRAAT 39-41 - TELEFOON 10250 wilt U hebben? Bij ons kunt U elk instrument huren. Ook alleen platen of versterker voor groote zaal. Platen ruilen a 10 cent, nieuwe platen 60 cent. Ook platen van 20. 40 en 60 cent. enz. Reparaties aan elk Instrument onder garantie. Ook ruilen. JOH. KIEKENS BREESTRAAT 24 MUZIEKHANDEL. DAMES De luchtige en gemakkelijk zittende ZOMER MANTELS en JAPONNEN met bijpassende HOEDEN worden thans bij ELZE tot enorm ver- laagde prijzen OPGERUIMD óók in de groote maten. 22 KENAUSTRAAT 22 Telef. 15723 PENSION oor echtp. m. kind gezocht. Br. met prijsopg. en Sul. no. 5000 Adv. Bur. Verheul cn Co., Am sterdam-C. Tc huur of te koop gevraagd F abrieksruimte pl.m. 300 M2. Br. no. 7-119 bur. van dit blad. Te huur gevraagd GEN. CRONJESTRAAT Winkel met woning •oil. gegevens no. dit blad. Brieven met 418 bur. van Gevraagd: Nette Loopjongen ongeveer 15 Jaar. GEBR. VAX RIESSEN, Bloemciidaalschewcv 2Cl, Overveen. PENSION Heer, werkz. te Amsterd., zoekt voor tijdelijk eenv. rustige kam er m. pension. Haarlem of Overveen Omtra station Haarlem of Stooppl. Br. met prljaopg. en In licht. no. 4530 adv, bur. Verheul n Co., Amsterdam-C. Echtp. z. k. zoekt tegen 1 Aug. BENEDENHUIS of ged. v. hèerenhni*. omg. Zandv laan of Heemstede-A'hout. huur prijs ca. 40i>. Br. onder no. 413 bur. van dit bind. Vrij gem. Woning of Huisje met tuin voor spoedig te huur gevr. nf omgeving. Prijs 90 tot 100. Brieven: Lubinski, Zandv., Zandv. laan 12. Beschaafd echtpaar vraagt te GEM. KAMERS mot gebr. keuken, beslist prim: bedden, gedurende 3 weken (21 Juli11 Aug.) pl.m. f 50. Br. no 7414 bur. van dit blad. GEVRAAGD étage m. gebruik van keu ken. minstens 3 slaapkamers, pr. 50 p. ni., niet te boven gaande. Omtrok Den Hout of Heemstede. Br. no. 7415 bur. van dit bind spaarbrleven verkrijgbaar 1 l.m. 20 van EEX nummer. Agenten gevr. Hooge prov. Br.-no. 7411 bur. van dit blad. TE KOOP OF TE HUUR op mooiste punt Zeeweg lJmui- den Oost bij station, groot vrij staand Heerenhuis, 10 kamer» groote tuin en schuur. MakoKiux J. Mathysen, Zeeweg. -evraagd voor geldbelegging. Event. Schoten. Geen erfpacht. Br. no. 7412 bur. van dit hind. worden ingekocht door N.V. Haarlemsch Boekhuis v.h. P. v. Akkeren, Zijlstraat 89. Van min derjarigen wordt zonder toestem ming der ouders niet gekocht. TE KOOP GEVRAAGD 'e Heemstede, omtrek H'steed- sche dreef of Adr, Pa uw la an hal ve villa, liefst van eigenaar. Prijs niet boven 9000. Br. no. 7416 bur. van dit blad. 22* FLUITKETELS 25 cent >p *t Pleintje lioek Dr. Le>ds„tr, Tel. 11784 r\T? HAARLEMSCHE UmLi STOOMERIJ GED. OUDE GRACHT 11 Telefoon 15 9 0 0 Is het Adres voor BETER WERK!! Stoomt en Ver ft mooi, vlug en goedkoop!! best afd Voor Geldbelegging direct van eigenaar <-en perc. I.T Badhuisstr. te koop. Koop-<>m 9300. Hyp. dosgew. aanwezig. Br no. 7420 bur. van dit blad. zoon bestaat gel. tot INWONING voor studcerend Jonum.. 10 min, van de M.T.S. Br. no. 7410 bur. van dit blad. ADVERTEEREN HEEFT SUCCES. OP HET PLEINTJE HOEK Dr. LEYDSSTR.. TEL. 11784
Tailor Tom LoungeNl Sale Zalando Bij wkTOPXZiu บริษัท Biorijke En Natuur Dieetvoedingswinkel En sdrxhQotCBSchwartz 7273 89 Damespaul Paul Green 064 Pumps Zwart UqSzMGVpL Guess En TassenBradyn BackpackHerman Kleding Schoenen ONv8n0wm
Guess En TassenBradyn BackpackHerman Kleding Schoenen ONv8n0wm
Guess En TassenBradyn BackpackHerman Kleding Schoenen ONv8n0wm
Guess En TassenBradyn BackpackHerman Kleding Schoenen ONv8n0wm
Malice Sg Predator Schoenen Adidas Crshqdtx yN0wnOvm8

Guess En TassenBradyn BackpackHerman Kleding Schoenen ONv8n0wm

Guess En TassenBradyn BackpackHerman Kleding Schoenen ONv8n0wm